Handelsbetingelser

1. Ordrebekræftigelse: Endelig købsaftale anses først for indgået, når skriftlig ordrebekræftelse er nået frem til køber.

2: Levering: Forsendelse sker for k¢bers regning og risiko ab fabrik Lindved.

3: Prisændringer: Mekasign as forbeholder sig ret til genforhandling af de  accepterede priser i tilfælde af kursændringer, materiale prisstigninger,  statsindgreb eller andre forhold Mekasign as  ikke er herre over.

4: Leveringstidspunkt: Mekasign as påtager sig intet ansvar for forsinkelse som  f¢lge af strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, ekstraordinære  regeringsforanstaltninger, transportforhindringer, forsinket eller mangelfuld  levering af materialer, rettidigt bestilt hos underleverand¢rer, eller i  ¢vrigt andre forhold som Mekasign as ikke med rimelighed kan siges at værre  herre over.
Udskydes levering på grund af købers forhold i mere end 3 måneder fra det oprindeligt fastsatte tidspunkt, er køber forpligtiget til at acceptere en merpris i overensstemmelse med eventuelle nye prislister.

5: Oplysning:  Mekasign as påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer eller andet trykt materiale eller for evt. fejlfortolkninger af dette.

6: Ændringer: Mekasign as forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre de aftalte tekniske specifikationer og design.

7: Betalingsbetingelser:
Ved salg til Private: Der kan betales med følgende betalingskort: DanKort, VISA og VISA Elektron.Der tages ikke gebyr på dit køb, og beløbet bliver først hævet, når varerne er sendt fra mekasign.dk Der kan ikke trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. 
Ønsker du at betale via bankoverførsel bedes du kontakte Mekasign as på hverdage mellem 8-16 (fredag 8-14).
Salg til erhverv:30 dage netto kontant, hvilket også gælder ved evt. dellevering, hvis intet andet er aftalt. Ved betaling efter forfald tillægges renter med 2,5 % pr. påbegyndt måned.

8: Ejendomsforbehold: Mekasign as forbeholder sig ejendomsret til de leverede produkter,  indtil endelig betaling har fundet sted. K¢ber er forpligtiget til at holde det leverede beh¢rigt forsikret.

9: Reklamation: Reklamationer, der ikke falder ind under firmaets garanti,  skal ske inden 8 dage efter varens modtagelse. En reklamation berettiger ikke til annulering af ordren eller til at  tilbageholde betaling. Enhver reklamation skal fremsendes skriftligt.

10: Garanti:
Ved salg til Private er der 2 års garanti på produktet såfremt dette er vedligeholdt i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger. I øvrigt henviser Mekasign as til den, på købs tidspunktet, gældende Danske Købelov. 
Salg til erhverv: Mekasign as forpligtiger sig til at reparere eller udskifte sådanne  komponenter, som efter Mekasign's unders¢gelser viser sig at være defekte på  grund af fabrikations-,  konstruktions- eller materialefejl inden for 12 mdr.  max. 18 mdr.efter levering til kunden. Vi g¢r dog opmærksom på, at skader opstået under transport, skader forvoldt  ved forkert anvendelse eller usædvanlige driftbetingelser ikke er omfattet af  garantien. Omkostninger vedr. demontage, forsendelse og reinstallering  påhviler kunden.

11: Produktansvar: Sælger kan ikke pålægges videre ansvar end efter den til enhver tid gældende produktansvarslov.

12: Driftstab mv.: Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke driftstab, tabt fortjeneste eller andre følgevirkninger, ekstra lønomkostninger, hverken direkte eller indirekte.

13: Værneting: Enhver tvist i henhold til nærværende aftale afgøres ved retten i Vejle.

 

Klik her for at se vores Privatlivspolitik.